لوگو سید مجید نبوی

وکالت ملکی – خدمات حقوقی ملک و زمین

وکالت ملکی چیست

در حال حاضر حجم قابل توجهی از دعاوی که در مراجع قضایی مطرح می شوند ، در حوزه املاک می باشند . به صورت کلی ، منظور از ملک ، اموال و دارایی های غیر منقول می باشند و از مهم ترین آنها ، می توان به آپارتمان یا زمین و حتی خانه اشاره کردو به دلیل قیمت بالای ملک و املاک زمین مستغلات و …. دعاوی مهم زیادی در این حوزه در جریان است.

پرونده های مربوط وکالت ملکی ، بسیار متنوع و گسترده بوده و دعاوی متفاوتی در حوزه ملکی مطرح می شود که انجام وکالت ملکی در خصوص آنها ، نیازمند آگاهی و دانش حقوقی ویژه ای در این حوزه می باشد . بنابراین ، نظر به اهمیت ویژه مالکیت افراد ، در چنین دعاوی ای ، پیشنهاد می شود که افراد ، با ارائه وکالت به یک شخص متخصص ، دعاوی ملکی خود را در دادگاه پیگیری کنند تا حقوق آنها تضییع نشود .