لوگو سید مجید نبوی

قانون اسناد هویتی بلغارستان

فهرست مطالب

قانون اسناد هویتی بلغارستان

ترجمه: سید مجید نبوی

*کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی بازنشسته سازمان ثبت احوال

بخش اول : مقررات عمومی

ماده (۱ )

بند ۱ –  این قانون شرایط و ترتیب صدور ، استفاده و نگهداری اسناد هویتی بلغاری  را تعیین می کند.

بند ۲ –  مدارک شناسایی بلغاری باید توسط وزارت کشور صادر گردد ، وزارت حمل و نقل ، وزارت دفاع  و آژانس دولتی پناهندگان در شورای وزیران، با توجه به شایستگی که این قانون به آنها داده است.

بند ۳ – امتناع از صدور سند شناسایی بلغاری، لغو و تحمیل محدودیت های دیگر مربوط به استفاده و نگهداری باید توسط این قانون تعیین گردد.

ماده (۲) مدارک شناسایی بلغاری اموال دولت خواهد بود.

ماده (۳)

بند ۱- اسناد شناسایی بلغاری باید هویت و در صورت لزوم ،تابعیت شخص را از طریق اطلاعات موجود در آنها گواهی نماید.

بند ۲-  هویت شهروندان جمهوری بلغارستان می تواند بوسیله اسناد جایگزین مشخص شده توسط این قانون نیز گواهی شود.

بند ۳- هویت شهروندان بلغاری همچنین می تواند همچنین توسط اسناد دیگر به ترتیب و شرایطی مندرج درقانون تصدیق شود.

ماده (۴)

بند ۱- هر شهروند بلغاری حق دارد سند شناسایی داشته باشد.

بند ۲- اتباع خارجی مقیم در قلمرو جمهوری بلغارستان ، حق داراند سند شناسایی به ترتیب و شرایط تعیین شده در قانون را داشته باشند.

بند ۳- مرا جع ذیصلاح به ترتیب و شرایطی که در قانون تعیین شده است حق امتناع از صدور، لغو و یا بازداشت اسناد شناسایی بلغاری را ندارند.

ماده (۵) صدور مدارک شناسایی بلغاری برای صغار ممیز و افراد بالغ تحت تکفل باید شخصا انجام شود و برای افراد کمتر از۱۶ سال سن و افراد تحت تکفل توسط نمایندگان قانونی آنها.

ماده (۶) شهروندان موظفند با درخواست نهادهای ذیصلاح تعیین شده توسط قانون هویت خود را گواهی نمایند.

ماده (۷)

بند ۱- شهروندان، دارندگان مدارک شناسایی بلغاری ، موظف به حفاظت از آنها در برابر آسیب ، تخریب و یا فقدان هستند.

بند ۲- شهروندی که یک سند شناسایی را پیدا کرده است موظف به تسلیم آن به واحد های وزارت کشور است.

ماده (۸)

بند ۱- مدارک شناسایی باید توسط افراد زیر نگهداری شود :

۱- افرادی که برای آنها صادر شده است ؛
۲-پدر و مادر یا قیم افراد نابالغ که در قبال آنها مسئولیت دارند ؛
۳- نمایندگان قانونی افراد تحت تکفل
۴- مقامات مجاز قانونی.

بند ۲- در صورت گم کردن ، سرقت و یا تخریب سند شناسایی بلغاری، افراد موظفند  ، ظرف ۳ روز ، این اتفاق را به نزدیکترین دفتر وزارت کشوراعلام نمایند.

بند ۳- هنگامی که موضوع بند ۲ اشاره به سند شناسایی اتباع خارجی دارد، که برابرقانون پناهندگی سیاسی و پناهندگی اجتماعی در حال دریافت پناهندگی هستند یا دریافت کرده اند، واحد خدماتی مربوطه در وزارت کشور باید بلافاصله به دایره پناهندگان و یا نزدیکترین واحد مربوط اطلاع دهد.

ماده (۹)

بند ۱-  در صورت تغییر نام ، کد یکتای شهروندی ،جنس، تابعیت و یا تغییرات اساسی و دائمی تصویر، فرد موظف به اخذ مدارک شناسایی جدید ظرف مدت ۳۰ روز است.

بند ۲-  تغییر آدرس دائمی کارت شناسایی، کارت اتباع خارجی که به طور دائم ساکن در جمهوری بلغارستان هستند،کارت افراد پناهنده و کارت اتباع خارجی با موقعیت بشردوستانه باید ظرف مدت ۳۰ روز عوض شود.

بند ۳- برای صدور مدرک شناسایی جدید ، مدرک قبلی باید بازگردانده  شود.

ماده (۱۰) مدارک شناسایی بلغاری باید در شرایط زیر به واحد صدور عودت داده شود  :

 1. مرگ دارنده ؛
  ۲- از دست دادن تابعیت بلغاری ؛
  ۳- اثبات غیر عادی بودن مدرک ؛
  ۴- منتفی شدن مبنای صدور یا استفاده .

ماده (۱۱) هیچ کس حق دادن یا پذیرفتن بعنوان گرو، همچنین استفاده و یا واگذار کردن سند شناسایی بلغاری را به شخص دیگری ندارد.

ماده (۱۲)

بند ۱- شهروندان بلغاری ، دارای مدارک شناسایی صادر شده توسط ایالت دیگر موظفند، ظرف مدت ۶۰ روز از تحصیل مدرک ، کتبا به مقامات صلاحیت دار بلغارستان اطلاع  دهند.

بند ۲-  شهروندان بلغاری دارای مدارک شناسایی صادر شده توسط مقامات کشور دیگر ، در ارتباط با نهادهای دولتی بلغاری ، موظفند هویت خود را با مدارک شناسایی بلغاری گواهی نمایند.


قانون اسناد هویتی بلغارستان

بخش دوم : انواع مدارک شناسایی بلغاری

ماده (۱۳)

بند ۱- مدارک شناسایی زیر باید برای شهروندان بلغاری صادر شود :

 1. کارت شخصی ؛
  ۲- گذرنامه ، گذرنامه دیپلماتیک ، گذرنامه رسمی ، گذرنامه ملوانی ، کارت هویت نظامی
  ۳-  گواهینامه رانندگی.

بند ۲- مدارک جایگزین گذرنامه به شرح زیر نیز باید برای شهروندان بلغاری صادر شود:

۱- گذرنامه موقت ؛
۲-  مرز عبور ؛
۳-  کارت موقت برای خروج از جمهوری بلغارستان.

بند ۳ – احراز هویت شهروندان بلغاری می تواند توسط هر یک از اسناد نامبرده در بند های  1 و ۲ انجام شود.

ماده (۱۴) مدارک شناسایی زیر باید برای خارجی های مقیم جمهوری بلغارستان صادر شود :
۱- کارت اقامت پیوسته برای اتباع خارجی در جمهوری بلغارستان ؛
۲-  کارت اقامت دائم برای اتباع خارجی در جمهوری بلغارستان ؛
۲-  کارت اقامت برای عضوی از خانواده یک شهروند اتحادیه اروپا ؛
۳-کارت برای یک پناهنده ؛
۴-  گواهی موقت پناهندگان و گواهی موقت پناهندگان در کارت ؛
۵- گواهی برای سفر به خارج از کشور برای یک پناهنده ؛
۶- گواهی نامه برای سفر به خارج از کشور برای یک شخص بدون تابعیت ؛
۷- گواهی موقت برای ترک جمهوری بلغارستان ؛
۸- کارت موقت برای یک خارجی ؛
۹-  گواهی نامه برای بازگشت یک خارجی به جمهوری بلغارستان
۱۰- کارت برای یک خارجی بر اساس قوانین بشردوستانه ؛
۱۱- گواهی برای یک خارجی با حمایت موقت ؛
۱۲-  گواهی برای مسافرت به خارج از کشور اتباع خارجی بر اساس قوانین بشردوستانه
۱۳- کارت اتباع خارجی، دارای اعتبار نامه به عنوان مستخدم یک نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی و یا در سازمان بین المللی دارای دفتر مرکزی در قلمرو جمهوری بلغارستان.

ماده (۱۵) لغو


قانون اسناد هویتی بلغارستان

بخش سوم : اقلام داده در مدارک شناسایی بلغاری

ماده (۱۶)

بند ۱- مدارک شناسایی بلغاری باید حاوی اطلاعات شخصی لازم بشرح زیر باشد:
۱- نام ؛
۲- تاریخ تولد ؛
۳- کد یکتای شهروندی (یا شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
۴- جنس ؛
۵- تابعیت

بند ۲- در گذرنامه، گذرنامه رسمی ، دیپلماتیک و ملوانی ، گواهی نامه مسافرت به خارج یک پناهنده، واهی نامه مسافرت به خارج از کشور یک شخص بدون تابعیت و گواهی برای سفر به خارج از کشور یک خارجی بر اساس قوانین بشردوستانه ، به اقلام مذکور در بند ۱ ماده ۱۶ ،  باید داده های زیست سنجی مربوط به فرد نیز اضافه شود.

بند ۳-  اقلام مذکور در بند ۱ باید به زبان بلغاری و انگلیسی نوشته شده باشد.

بند ۴- شماره شناسایی یک خارجی ( PNF ) باید به روشنی اقامت بلند مدت در جمهوری بلغارستان را گواهی نماید. نحوه شکل گیری آن باید توسط شورای وزیران مشخص شود.

ماده (۱۷)

بند ۱-  برای صدور سند شناسایی بلغاری افراد باید به مراجع صالح درخواست تقدیم نمایند.

بند ۲-  درخواست باید شخصا توسط متقاضی در حضور مقام مجازی که مسئول دریافت داده های بیومتریک پیش بینی شده در قانون است، امضا شود.

بند ۳-  برای گرفتن داده های بیومتریک، مذکور در این قانون ، شخص باید حضور داشته باشد.

ماده (۱۸) درخواست برای صدور اسناد هویت بلغاری باید شامل اقلام زیر باشد:
۱- نام و نام خانوادگی؛
۲- تاریخ تولد ؛
۳- محل تولد ؛
۴- جنس ؛
۵- کد یکه شهروندی ؛
۶- تابعیت ؛
۷-نام های تغییر یافته ؛
۸- نام مستعار ؛
۹- تابعیت موجود دیگر ؛
۱۰- رنگ چشم ؛
۱۱- قد ؛
۱۲ -علائم خاص ؛
۱۳- آدرس دائمی ؛
۱۴- آدرس فعلی ؛
۱۵-تحصیلات ؛
۱۶- شغل ؛
۱۷- محل کار ؛
۱۸- رتبه علمی و درجه علمی ؛
۱۹- وضعیت تاهل؛
۲۰- تلفن ؛
۲۱- تعداد مدارک شناسایی صادر شده فعلی و قبلی.

ماده (۱۹)

بند ۱-   نام و محل تولد شهروندان بلغاری در اسناد هویت بلغاری باید به زبان بلغاری  نوشته شود و معادل انگلیسی آن ها با توجه به قوانین مصوب شورای وزیران رونویسی شود.

بند ۲-  نام و نام خانوادگی شهروندان بلغاری در مدارک شناسایی بلغاری باید به ترتیب زیر نوشته شده است: نام خانوادگی ، نام ، نام پدر.

بند ۳-  در مدارک شناسایی بلغاری ، نام خانوادگی ، نام و نام پدر باید بدون اختصارات نوشته شود همان طور که در اسناد هویتی ارائه شده نوشته شده است.

ماده (۲۰)

بند ۱- مدارک هویتی بلغاری باید قابل خواندن توسط ماشین باشند.

بند ۲- ماشین باید قادر به خواندن اطلاعات زیر باشد :
۱- نوع سند ؛
۲-اداره صادر کننده سند ؛
۳-نام  خانوادگی و دیگر نام های صاحب سند ؛
۴- شماره سند ؛
۵- تابعیت صاحب سند ؛
۶- تاریخ تولد صاحب سند ؛
۷- جنس صاحب سند ؛
۸- تاریخ انقضای سند ؛
۹- کد یکه شهروندان یا شماره شناسایی اتباع خارجه ؛
۱۰- رمز کنترلی داده های اقلام فوق.

بند ۳- داده های قسمت قابل خواندن توسط ماشین باید با داده های قسمت قابل دیدن اسناد هویتی مطابقت داشته باشد.

 بند ۴- مندرجات بند های ۱، ۲ و ۳ نباید برای گواهینامه های رانندگی که با نمونه واحد گواهینامه های رانندگی اتحادیه اروپا مطابقت دارد اعمال شود.

بند ۵-  سایر نیازمندی های فرم ها و داده های قسمت قابل خواندن توسط ماشین باید توسط قانون مصوب شورای وزیران تعیین شود.

ماده (۲۰) A

بند۱- در گذرنامه، گذرنامه مقام رسمی، دیپلماتیک و ملوان ، گواهی سفر به خارج از کشور یک پناهنده ، گواهی نامه سفر به خارج از کشور یک شخص بدون تابعیت و گواهی برای سفر به خارج از کشور اتباع خارجی با قوانین بشر دوستانه و حامل الکترونیکی اطلاعات باید گنجانده شود.

بند ۲- حامل الکترونیکی  اطلاعات باید حاوی داده های مندرج در بند ۲ ماده ۲۰، عکس شخص، آثار انگشت وی ، که در زمان ارائه درخواست گرفته شده است ، همینطور نام محل تولد شخص، نوشته شده با حروف سیریلیک و لاتین باشد.

بند ۳-  نیازمندی های قالب ها و داده های دیگر ، مندرج در حامل الکترونیکی اطلاعات باید توسط یک قانون مصوب شورای وزیران در انطباق با توصیه های سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO )    DOC 9303  تعیین شود.

ماده (۲۱ )

بند ۱-  نام اتباع خارجی در مدارک شناسایی بلغاری باید با ترتیب و شماره ای نوشته شود که در مدارک سفر آنها به جمهوری بلغارستان درج شده است. وقتی خارجی ها به دنبال حمایت هستند و یا از حمایت برخوردارند، این چنین اسنادی را ندارند، نام آنها باید به ترتیبی که آنها در اعلامیه ذکر کرده اند و نزد مرجع صالح امضاء نموده اند ، نوشته شود.

بند ۲- نام اتباع خارجی در مدارک شناسایی بلغاری نیز باید توسط رونویسی بلغاری با توجه به قواعد مصوب  قانون شورای وزیران  نوشته شود.

ماده (۲۲)

بند ۱- برای صدور اسناد شناسایی بلغاری افراد موظف به ارائه عکس هایی مطابق شرایط زیر :
۱- اندازه  45 در ۳۵ میلی متر ؛
۲- عکس باید از روبرو گرفته شده باشد؛
۳- ارتفاع صورت در عکس باید بین ۲۵ تا ۳۵ میلی متر باشد.

بند ۲- در صورتیکه مقارن زمان پذیرش درخواست، امکان تهیه عکس دیجیتال از فرد به لحاظ فنی وجود داشته باشد، باید انجام شود.

بند ۳- سایر شرایط عکس مندرج در بند ۱ باید توسط قانون مصوب شورای وزیران تعیین شود.


قانون اسناد هویتی بلغارستان

فصل دو ) کارت شخصی  شهروندان بلغارستان

بخش اول : مقررات عمومی

ماده (۲۳)

بند ۱- کارت شخصی شهروندان بلغاری یک سند شناسایی اساسی، معتبر برای خاک جمهوری بلغارستان و یا در قلمرو کشور دیگر با توجه به توافق نامه های بین المللی است.

بند ۲- هر شهروند بلغاری حق ترک کشور با کارت شخصی و بازگشت از طریق مرزهای داخلی جمهوری بلغارستان با کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، بطوریکه در معاهدات بین المللی پیش بینی شده است را دارد.

بند ۳-  حق مندرج در بند ۲ نباید محدود شود ، مگر اینکه در قانونی پیش بینی شده باشد و با هدف حفاظت از امنیت ملی ، نظم عمومی ، سلامت شهروندان  یا از حقوق و آزادیهای سایر شهروندان باشد

ماده (۲۴) هر شهروند بلغاری می تواند تنها یک کارت شخصی داشته باشد.

ماده (۲۵) کنترل روی نظارت بر طرز استفاده از کارت های شخصی باید توسط وزارت کشور با کمک اداره محلی انجام شود.

بخش دوم : اطلاعات مندرج در کارت شخصی

ماده (۲۶)

بند ۱-  کارت شخصی، علاوه بر داده های مندرج در بند ۱ ماده ۱۶، باید شامل اطلاعات زیر باشد :
۱- عکس دارنده ؛
۲- محل تولد ؛
۳- قد ؛
۴- رنگ چشم ؛
۵- آدرس دائمی ؛
۶- امضای دارنده ؛
۷- شماره کارت شخصی ؛
۸- تاریخ صدور ؛
۹- تاریخ انقضا ؛
۱۰- نام واحدی از وزارت کشور که کارت شخصی را صادر نموده ؛
۱۱- علائم خاص.

بند ۲- درخواست صدور کارت شخصی ، علاوه بر داده های مندرج در ماده ۱۸ باید حاوی اطلاعاتی در موارد زیر باشد :
۱- والدین ( نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، تابعیت و شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
۲- برادران و خواهران ( نام، تاریخ تولد، تابعیت و شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
۳- همسر ( نام، تاریخ تولد، تابعیت ، کد یکه شهروندی یا شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
۴- کودکان زیر ۱۴ سال سن ( نام، تاریخ تولد، تابعیت، کد یکه شهروندی یا شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
۵- نماینده حقوقی ( نام ، تاریخ تولد ، تابعیت، کد یکه شهروندی یا شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
۶- فرمان رئیس  جمهوری بلغارستان برای تغییر تابعیت.

ماده (۲۷)

بند ۱- هر شهروند بلغاری موظف به اظهار آدرس دائمی انتخاب شده توسط او می باشد.

بند ۲- شهروندان بلغاری در آدرس دائمی اطلاعیه های رسمی از مراجع دولتی و نهاد های قوه قضائیه را  دریافت می کند.

بند ۳- آدرس دائمی شهروندان برای ارائه خدمات زیر است :
۱- وارد کردن تمام تغییرات مربوط به وضعیت شهروندی افراد در ثبت جمعیتی؛
۲-  آدرس مکاتبات و آدرس دادگاه ؛
۳- دریافت تامین و حمایت اجتماعی ؛
۴- ارائه خدمات پزشکی رایگان ؛
۵- اعمال حق رأی ؛
۶- صدور مدارک شناسایی و اسناد دیگر مربوط به وضعیت شهروندی افراد ؛
۷-سایر دلایل مقرر شده در قانون است.

بند ۴- آدرس دائمی می تواند همان آدرس فعلی باشد.

ماده (۲۸) شهروندان بلغاری که معمولا در خارج از کشور زندگی می کنند ، موظفند در درخواست صدور کارت، آدرسی را اعلام کنند که در قلمرو آن دولت اقامت دارند.

بخش سوم:   صدور ، تعویض و استفاده از کارت های شخصی شهروندان جمهوری بلغارستان

ماده (۲۹)

بند ۱- هر شهروند بلغاری که در قلمرو کشور زندگی می کند باید ظرف مدت ۳۰ روز پس رسیدن به ۱۴ سالگی ، صدورکارت شخصی را درخواست نماید.

بند ۲- افرادی که تابعیت بلغاری به دست آورده یا بازگشت به تابعیت داشته اند موظفند برای درخواست صدور کارت شخصی پس از دریافت گواهی نامه برای آن و در مهلت زمانی مذکور در بند ۱ اقدام نمایند.

بند ۳- شهروندان بلغاری که به سن ۱۴ سالگی رسیده اند و در خارج از کشور اقامت دارند، پس از بازگشت  به کشور ، باید ظرف مدت مذکور در بند ۱ درخواست صدور کارت شخصی  نمایند.

ماده (۳۰)

بند ۱- کارت شخصی شهروندان بلغاری می تواند مدت دار یا بدون مدت باشد.

بند ۲- کارت های شخصی باید برای افراد ۱۴ تا ۱۸ سال سن برای یک دوره ۴ ساله و برای افراد از ۱۸ تا ۵۸ سال برای مدت ۱۰ سال صادر شود و برای افراد که ۵۸ سال سن دارند کارت های شخصی بدون مدت  صادر می شود.

ماده (۳۱) کارت های شخصی باید توسط نهاد های وزارت کشور در آدرس دائمی فرد براساس درخواست  و مدارک ارائه شده برابر وضعیت شهروندی تعویض یا صادر شود و توسط دولت محلی به ترتیب تعیین شده توسط شورای وزیران صادر شود.

ماده (۳۲)

بند ۱-  ابطال کارت شخصی افراد زیر باید اعلام شود :
۱- تابعیت بلغاری خود را از دست داده اند ؛
۲- اعلام کرده اند که کارت شخصی آنها مفقود شده، به سرقت رفته و یا از بین رفته است ؛
۳-مدت کارت شخصی به پایان رسیده است ؛
۴- اطلاعات شخصی خود را تغییر داده اند ؛
۵- آدرس دائمی خود را تغییر داده اند ؛
۶-فوت شده.

بند ۲- عدم اعتبار باید توسط مقاماتی که کارت شخصی را صادر کرده اند اعلام گردد.


قانون اسناد هویتی بلغارستان

فصل سه ) گذرنامه های شهروندان بلغارستان و اسناد جایگزین

بخش اول : مقررات عمومی

ماده (۳۳)

بند ۱-  هر شهروند بلغاری حق ترک کشور و به بازگشت به آن با گذرنامه ، سند جایگزین و یا کارت شناسایی نظامی از طریق مکان هایی که  برای این منظور تعیین شده است را دارد.

بند ۲- مکان های عبور از مرز دولتی باید توسط قانونی تعیین شود که مصوب شورای وزیران است.

بند ۳- حق مذکور در بند ۱ نباید محدود گردد ، مگر برابر قانون و در صورتی که برای حفاظت از امنیت ملی، صلح عمومی ، سلامت شهروندان و یا حقوق و آزادیهای سایر شهروندان لازم باشد.

ماده (۳۴)

بند ۱- گذرنامه سندی برای گذشتن از مرز دولت جمهوری بلغارستان و اقامت در خارج از کشور است.

بند ۲- گذرنامه سند شناسایی اولیه شهروندان بلغاری در قلمرو جمهوری بلغارستان نیز می باشد.

بند ۳- شهروندان بلغاری دارنده اسناد جایگزین گذرنامه ، می توانند هویت خود را با آنها در دوره که برای آنها صادر شده است  اثبات نمایند.

ماده (۳۵)

بند ۱-  هر شهروند جمهوری بلغارستان برابر بند ۳ ماده ۳۸ فقط حق داشتن یک گذرنامه را دارد.

بند ۲-  لغو

بند ۳-  لغو 

ماده (۳۶)

بند ۱-  گذرنامه های شهروندان بلغاری برای یک دوره ۵ ساله صادر می شود.

بند ۲- گذرنامه های صادر شده توسط وزارت امور خارجه و وزارت حمل و نقل به مدت ۵ سال اعتبار دارد.

بند ۳- در مواردی که گذرنامه آسیب دیده ، نابود شده ، گم شده ، به سرقت رفته و یا صفحات
آن پر شده است باید گذرنامه جدید صادر شود.

بند ۴- در صورت درخواست فرد می توان حتی قبل از انقضای اعتبار مذکور در بند های ۱ یا ۲ ، گذرنامه جدید صادر کرد.

ماده (۳۷) لغو

بخش دوم : انواع گذرنامه و اسناد جایگزین

ماده (۳۸)

بند ۱-  برای عبور از مرز دولتی و اقامت در خارج از کشور انواع گذرنامه های زیر صادر می شود:

 1. گذرنامه دیپلماتیک – صادر شده توسط وزارت امور خارجه و یا مقامات مجاز از طرف او، پس از بررسی وجود دلایل قانونی برای صدور آن برای افراد زیر:

الف) رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور بلغارستان ؛

ب) رئیس مجلس شورای ملی و معاونان او و نمایندگان مردم؛
ج) نخست وزیر،معاونان نخست وزیر ، وزرا و معاونان وزیر ، استانداران منطقه ای ؛
د) کارکنان با رتبه دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و در نمایند گی های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری بلغارستان در خارج از کشور ؛
ه) اعضای دادگاه قانون اساسی ؛
و) کارکنان بین المللی با داشتن رتبه دیپلماتیک ، که از طریق وزارت امور خارجه جمهوری بلغارستان در سازمان ملل متحد ، در سازمان های اقماری سازمان ملل متحد و یا در دیگر سازمان های بین المللی دولت  منصوب شده اند، و همچنین کارکنان بین المللی، با داشتن رتبه دیپلماتیک، که در حال کار در سازمان های فوق الذکر با رده P-5  یا بالاتر با توجه به سیستم سازمان ملل متحد و یا معادل آنها ؛
ز ) افراد در پست های انتخاب شده در سازمان های بین المللی با ویژگی جهانی یا مذهبی ؛
ح ) رئیس دیوان عالی کشور و معاونین وی ، رئیس دادگاه عالی اداری و معاونان او ، دادستان و معاونان او، مدیر خدمات تحقیقات ملی و معاونان او ؛

ط) رئیس و معاونان بانک ملی بلغارستان، رئیس اداره حسابرسی ؛
ی) دبیر کل مجلس شورای ملی ، دبیر کل ریاست جمهوری ، دبیر کل شورای وزیران ، روسای دفاتر رئیس مجلس شورای ملی ، رئیس جمهور ، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر ؛ دبیران رئیس جمهوری ، مدیر اداره ” روابط و پروتکل بین المللی ” از مجلس شورای ملی ، مدیر اداره ” پروتکل ” ریاست جمهوری و مدیر اداره “پروتکل ” شورای وزیران ؛
ک) رئیس ستاد کل ارتش بلغارستان ؛
ل) رؤسای سرویس اطلاعات ملی و محافظت خدمات ملی ،رئیس سرویس “اطلاعات نظامی ” ؛

م ) کارکنان شاغل در حفاظت خدمات ملی و پیک های دیپلماتیک در وزارت امور خارجه زمانی که حوزه عمل آنها در خارج از کشور باشد ؛
ن) رئیس جمهور و معاون رئیس جمهوری بلغارستان ، رئیس مجلس شورای ملی ، نخست وزیر، وزیر امور خارجه ، اعضای دادگاه قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور ، رئیس دادگاه عالی اداری ، دادستان کل و مدیر ملی بررسی خدمات پس از انقضای مجوزشان ؛
س) سفیران و وزیران مختار با بیش از ۲۰ سال سابقه در پست دیپلماتیک،  استفاده از گذرنامه پس از بازنشستگی بخاطر رعایت مفاد کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک ؛
ع) افراد، که تعهدات رسمی آنها عبارتند از : تحقق وظایف سیاست خارجی خاص – بر اساس صلاحدید وزیر امور خارجه ؛

ف)  اعضای خانواده های افراد  اقلام (ا)، (ب)، (د)، (ه)، و (ح)  بجز اعضای خانواده معاونین رئیس دادگاه عالی استیناف ، معاونین رئیس دادگاه عالی اداری ، معاونین دادستان کل و معاونین مدیر خدمات تحقیقات ملی ؛ اعضای خانواده های نخست وزیر، معاون نخست وزیر ، وزیر امور خارجه. اعضای خانواده ها می توانند از گذرنامه های دیپلماتیک زمانی که با افراد مذکور سفر می کنند استفاده نمایند ، این محدودیت را نباید برای مواردی که کارکنان موارد (د) و (و) برای مدت طولانی در خارج از کشور ماموریت دارند، اعمال نمود.
ص) به فرزندان کارکنان با رتبه دیپلماتیک شاغل در خارج از کشور :
– تا ۲۵ سال سن ، ازدواج نکرده ، که در حال ادامه تحصیل هستند( متوسطه یا بالاتر ) در خارج از کشور، یا
– به سرباز در خدمت سربازی – صدور گذرنامه دیپلماتیک باید با رضایت وزیر دفاع باشد.

۲- گذرنامه رسمی – صادر شده توسط وزارت امور خارجه به کارکنان مرکزی و محلی دولت ، اجرای ماموریت های رسمی در خارج از کشور ، و به کارکنان اداری – فنی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری بلغارستان با توجه به یک لیست حاوی پست های ، تعیین شده برابر قانون مصوب شورای وزیران موضوع ماده ۴۷ a  است. گذرنامه های رسمی نیز باید برای قضات  دیوان عالی استیناف و دادگاه عالی اداری ، دادستان های دفتر دادسرای عالی و دفتر دادسرای دیوان عالی اداری و به محققان خدمات تحقیقات ملی صادر شود. گذرنامه رسمی باید برای افرادی نیز که بر اساس صلاحدید وزیر امور خارجه دارای وظایف خاص سیاست خارجی هستند و همچنین برای اشخاصی که بنا به صلاحدید رسمی و پیشنهاد رئیس مستقیم به رئیس موسسه یا سازمان مربوطه ای که باید مستقیما به ” روابط کنسولی ” در وزارت امور خارجه درخواست کتبی بدهد صادر شود.

۳-    گذرنامه – صادر شده توسط وزارت کشور برای افراد جهت سفر به خارج از کشور ؛
۴-   گذرنامه ملوانی – صادر شده توسط بازرسی ناوبری برای ملوانان.
بند ۲-   اشخاص مذکور در موارد ۲ و ۴ بند ۱ فقط حق داشتن تنها یک گذرنامه از نوع مربوطه را دارند.

ماده (۳۹) بعلاوه برای گذرنامه های موضوع ماده ۳۸، اسناد جایگزین زیر نیز باید صادر شود :
۱- گذرنامه موقت – صادر شده توسط نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری بلغارستان به شهروندان بلغارستان ، که ساکن در خارج از کشور هستند و اسناد معتبر برای سفر یا شناسایی با اعتبار تا ۱۲ ماه ندارند، پس از هماهنگی با وزارت کشور ؛
۲- مجوز عبور از مرز – صادر شده توسط وزارت کشور با توجه به توافق نامه های بین المللی ، برای یک دوره زمانی یک ساله ؛
۳- گذرنامه موقت برای ترک نهایی جمهوری بلغارستان – صادر شده توسط وزارت کشور برای افرادی که تابعیت بلغاری خود را از دست داده اند.

ماده (۳۹)a برای عبور از مرز دولتی جمهوری بلغارستان در ارتباط با انجام منظم خدمت سربازی در قلمرو کشورهای عضو ناتو و / یا شرکت کنندگان در ” مشارکت برای صلح ” ، برای نظامیان وزارت دفاع ، ارتش بلغارستان و بخش های تابعه وزیر دفاع باید کارت هویت نظامی تحت شرایط مذکور در ماده III توافقنامه بین احزاب پیمان آتلانتیک شمالی در مورد اساسنامه نیروهای مسلح صادر شود.  کارت هویت نظامی باید توسط وزارت دفاع صادر شود.

ماده (۳۹)b نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری بلغارستان باید سند موقت برای سفر شهروندان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مدارک آنها مفقود یا سرقت شده است صادر نمایند، ، به شرطی که دولت عضو، که آن شخص شهروند آن است ، نمایندگی در آن کشور نداشته باشد.

ماده (۴۰)

بند ۱- رنگ های جلد انواع گذرنامه باید به شرح زیر باشد:
۱-  گذرنامه دیپلماتیک – آبی تیره ؛
۲-   گذرنامه رسمی – سبز زیتونی ؛
۳-   گذرنامه – بوردو ؛ (شرابی)
۴-   گذرنامه ملوانی – آبی دریایی.

بند ۲- تفاوت های ظریف رنگ های جلد انواع گذرنامه و رنگ های جلد مستندات جایگزین باید بر اساس قانون مصوب شورای وزیران تعیین شود.

بند ۳- چاپ بر روی جلد گذرنامه و اسناد جایگزین باید به شرح زیر باشد :
۱-  نشان دولت جمهوری بلغارستان و متن ” جمهوری بلغارستان ” به زبان بلغاری و انگلیسی ؛
۲- نام  نوع سند شناسایی مربوطه در بلغارستان و به زبان انگلیسی.

بند ۴-  در روی جلد گذرنامه برابر بند ۱ باید چاپ  شود  :
۱- کلمات ” اتحادیه اروپا ” به زبان بلغاری و انگلیسی ؛
۲- نماد گذرنامه الکترونیکی.

بخش سوم :  اطلاعات مندرج در گذرنامه و اسناد جایگزین

ماده (۴۱)

بند ۱- گذرنامه و اسناد جایگزین ، علاوه بر اطلاعات بند ۱ ماده ۱۶ باید شامل موارد زیر باشند:
۱- عکس صاحب سند و همچنین داده های :
۲- محل تولد ؛
۳- آدرس دائمی ؛
۴- امضای دارنده ؛
۵- شماره گذرنامه ؛
۶- تاریخ صدور ؛
۷- تاریخ انقضا ؛
۸-مرجع صادر کننده گذرنامه.

بند۲- اسناد جایگزین گذرنامه نباید آدرس دائمی داشته باشند.

بند ۳-درخواست صدور گذرنامه و اسناد جایگزین ، علاوه بر داده ها مذکور در ماده ۱۸ ، باید شامل موارد زیر نیز باشند:
۱- والدین ( نام، تاریخ تولد، تابعیت و شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
۲- برادران و خواهران ( نام، تاریخ تولد، تابعیت و شماره شخصی اتباع خارجی) ؛
۳- همسر ( نام، تاریخ تولد، تابعیت ، کد یکه شهروندی یا شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
۴- نمایندگی حقوقی ( نام ، تاریخ تولد ، تابعیت ، کد یکه شهروندی یا شماره شخصی اتباع خارجی) ؛
۵- فرمان رئیس جمهور جمهوری بلغارستان برای تغییر تابعیت.

بند ۴- برای صدور گذرنامه برای کودکان زیر ۱۴ سال امضا نباید قرار داده شود.

ماده (۴۱) A     کارت هویت نظامی باید صرف نظر از بند ۱ ماده ۱۶ حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱- عکس از مالک ؛
۲- رتبه ؛
۳- نوع نیروهای مسلح ؛
۴- امضای مالک ؛
۵- شماره کارت ؛
۶-  تاریخ صدور ؛
۷- تاریخ انقضای اعتبار ؛
۸- مرجع صدور کارت.

ماده (۴۲) انواع خاص گذرنامه و اسناد جایگزین ، علاوه بر داده ها مذکور در ماده ۴۱ همچنین می تواند شامل :
۱- اطلاعات مربوط به وضعیت اجتماعی و شغلی دارنده ؛
۲- داده های دیگر که بر اساس مصوبه شورای وزیران تعیین می شود.

بخش چهارم : سفارش صدور گذرنامه و اسناد جایگزین

ماده (۴۳) گذرنامه و یا سند جایگزین باید برابر درخواست ارائه شده به مرجع مربوطه پس از احراز هویت فرد صادر گردد.

ماده (۴۴)

بند ۱- در خواست صدور گذرنامه باید توسط فرد تسلیم شود.

بند ۲- در خواست برای صدور سند جایگزین گذرنامه باید شخصا ارائه شده و استثنائا ، توسط یک فرد مجاز پس از ارائه نامه صریح گواهی شده در دفتر اسناد رسمی از وکیل.

بند ۳-  گذرنامه جایگزین سند باید شخصا و استثنائا ، توسط یک فرد مجاز پس از ارائه وکالت نامه صریح گواهی شده در دفتر اسناد رسمی دریافت شود.

ماده (۴۵) درخواست صدور گذرنامه یا سند جایگزین برای صغار ممیز و محجورین باید شخصا به همراه والدین ، سرپرستان و یا امنا ارائه شود.

ماده (۴۶) درخواست باید همراه موارد زیر باشد:

 1. سند هزینه پرداختی دولت ؛
  ۲- شناسنامه برای افراد زیر ۱۸ سال ؛
  ۳- گذرنامه قبلی ؛
  ۴- عکس برابر استاندارد.

ماده (۴۷) برای صدور گذرنامه ملوانان نیز باید موارد زیر ارائه شود:
۱- نامه – درخواست توسط مالک یا مستاجر کشتی موید اینکه شخص برای یک شغل استخدام شده است ، در دوره کارآموزی است یا از خدمه کشتی در زمینه های دیگر است ؛
۲- گواهی نامه اهلیت قانونی مورد نیاز برای مشاغل کشتی .

ماده (۴۷) A    شرایط و سفارش صدور گذرنامه رسمی باید برابر قانون مصوب شورای وزیران تعیین شود.

ماده (۴۷) B   شرایط و سفارش صدور کارت های هویت نظامی و اعلام عدم اعتبار آنها باید برابر قانون مصوب شورای وزیران تعیین شود.

ماده (۴۸)

بند ۱- ابطال گذرنامه افراد زیر باید اعلام شود :
۱- تابعیت بلغاری خود را از دست داده اند ؛
۲- اعلام کرده اند که گذرنامه گم شده ، دزدیده شده و یا تخریب شده است؛
۳- کسانیکه اعتبار گذرنامه هایشان به پایان رسیده است ؛
۴- برابر بند ۱ ماده ۱۶ داده های شخصی آنها تغییر یافته است.

۵- فوت نموده اند.

بند ۲- عدم اعتبار باید توسط مرجع صادر کننده گذرنامه اعلام گردد.

بند ۳-  گذرنامه یک کودک ، که تحت شرایط بین المللی به فرزندی قبول شده است، باید در ظرف سه روز از تاریخ تکمیل درخواست صادر شود.

ماده (۴۹)

بند ۱-گذرنامه افراد زیر باید در حکم نامعتبر اعلام گردد:
۱- تابعیت بلغاری از دست داده اند ؛
۲- اعلام کرده اند ، که گذرنامه مفقود، به سرقت رفته و یا تخریب شده است؛
۳- گذرنامه با مدت اعتبار منقضی شده ؛
۴- در داده های شخصی تغییر داده اند، مذکور در بند ۱ ماده ۱۶؛
۵- فوت کرده است.
بند ۲- عدم اعتبار باید توسط مرجع صادر کننده گذرنامه اعلام گردد؛
بند ۳-  افرادی که صدور گذرنامه دیپلماتیک، رسمی و یا گذرنامه ملوانی برای آنها با مخالفت روبرو است، موظف به بازگرداندن آن به مرجع صادر کننده آن هستند. عدم اعتبار گذرنامه باید با دستور مرجع مندرج در بند ۲ اعلام شود.


قانون اسناد هویتی بلغارستان

فصل چهار ) گواهینامه رانندگی

بخش اول : مقررات عمومی

ماده (۵۰ )

بند ۱- گواهینامه رانندگی بلغاری یک سند فردی معرف اهلیت قانونی برای رانندگی وسائط نقلیه است.

بند ۲-   گواهینامه رانندگی باید به عنوان سند شناسایی در قلمرو جمهوری بلغارستان بکار گرفته شود.

بند ۳- خارجی های دارنده گواهینامه رانندگی بلغاری باید هویت خود را با سند مسافرتی که آنها بوسیله آن یا با اسناد مذکور در ماده ۵۹ وارد جمهوری بلغارستان شده اند اثبات نمایند.

ماده (۵۱)

بند ۱- گواهینامه رانندگی باید توسط نهادهای وزارت کشور برای افراد تحت شرایط و ترتیب تعیین شده در قانون مصوب شورای وزیران صادر شود.

بند ۲-  مدت اعتبار گواهینامه رانندگی ۱۰ سال و برای افراد با نقص فیزیکی تا ۵ سال می باشد.

ماده (۵۲) گواهینامه رانندگی خارجی نمی تواند برای تایید هویت مثل بند ۲ ماده ۵۰ استفاده گردد.

بخش دوم. اطلاعات مندرج در گواهینامه رانندگی

ماده (۵۳)

بند ۱- گواهینامه رانندگی، علاوه بر اطلاعات مندرج در بند ۱ ماده ۱۶، باید شامل موارد زیر باشد:
۱-  عکس دارنده ؛
۲-  محل تولد ؛
۳-  نام اقامتگاه آدرس دائمی ؛
۴-  امضای دارنده ؛
۵-  شماره گواهینامه رانندگی ؛
۶-  تاریخ صدور گواهینامه ؛
۷-  محل صدور گواهینامه ؛
۸- مرجع صدور گواهینامه ؛
۹-  تاریخ انقضا گواهینامه ؛
۱۰-  دسته(ها)ی وسایل نقلیه که برای آن گواهینامه رانندگی معتبر است ؛
۱۱- یادداشت ( شرایط محدود کننده استفاده از گواهینامه)

بند ۲- درخواست صدور گواهینامه رانندگی ، علاوه بر داده های مذکور در ماده ۱۸ باید حاوی داده های زیر باشد :
۱- والدین ( نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد ، تابعیت، کد یکه شهروندی یا شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
۲- همسر ( نام ، تاریخ تولد ، کد یکه شهروندی یا شماره شخصی اتباع خارجی ).

ماده (۵۴) داده های مذکور در آیتم های ۷،۳و ۸ بند ۱ ماده ۵۳  باید به زبان بلغاری و رونویسی انگلیسی با توجه به قواعد تایید شده شورای وزیران نوشته شود.


قانون اسناد هویتی بلغارستان

فصل پنج ) صدور مدارک شناسایی بلغاری برای بیگانگان مقیم در جمهوری بلغارستان

بخش اول : مقررات عمومی

ماده (۵۵)

بند ۱-   به هر تبعه خارجی که به ۱۴سالگی می رسد و دارای مجوز اقامت در جمهوری بلغارستان برای یک دوره بیش از ۳ماه هستند، باید سند شناسایی بلغاری اتباع خارجی مقیم کشور صادر شود.

بند ۲-   گواهینامه موقت پناهندگی باید بلافاصله پس از شروع اقدامات اعطای پناهندگی صادر شود. گواهینامه موقت پناهندگی همچنین باید برای تبعه خارجی زیر ۱۴ سال که همراه عضو کبیر خانواده خود نیست صادر شود.

ماده (۵۶) مجوز  و رد اقامت های جمهوری بلغارستان برای اتباع خارجی باید توسط قانون تصریح شده باشد.

ماده (۵۷)

بند ۱-  سند شناسایی بلغاری اتباع خارجی در قلمرو  جمهوری بلغارستان به همراه سند شناسایی ملی آنها معتبر خواهد بود.

بند ۲-   افراد بدون تابعیت و اتباع خارجی ، که به دنبال اخذ حمایت قانونی پناهندگی هستند یا دریافت نموده اند و  پناهندگان می توانند هویت خود را تنها با سند شناسایی بلغاری اثبات نمایند.

ماده (۵۸) اتباع خارجی مقیم در قلمرو جمهوری بلغارستان تا ۳ ماه ، باید هویت خود را با سند سفر که با آن وارد کشور شده اند اثبات نمایند ، به جز تبعه خارجی دارای گواهی موقت پناهندگی.

بخش دوم : انواع مدارک شناسایی بلغاری صادر شده برای بیگانگان مقیم در جمهوری بلغارستان

ماده (۵۹)

بند ۱-  برای خارجیان دارای مجوز اقامت در جمهوری بلغارستان انواع مدارک شناسایی بلغاری زیر صادر می گردد:
۱-  کارت برای اتباع خارجی دارای اقامت پیوسته در جمهوری بلغارستان –  صادر شده توسط نهاد های وزارت کشور با اعتبار یکساله ؛
۲-  کارت برای اتباع خارجی دارای اقامت دائمی در جمهوری بلغارستان – صادر شده توسط نهاد های وزارت کشور برای یک دوره زمانی بسته به اعتبار گذرنامه ملی آنها که با آن وارد جمهوری بلغارستان شده اند.

۲- A    کارت اقامت پیوسته عضو خانواده یک شهروند اتحادیه اروپا – صادر شده توسط وزارت کشور ، با اعتبار ۵ ساله ؛
۲- B    کارت اقامت پیوسته عضو خانواده یک شهروند اتحادیه اروپا – صادر شده توسط وزارت کشور ، با اعتبار ۱۰ ساله ؛
۳-   گواهینامه موقت پناهندگی – صادر شده توسط آژانس دولتی پناهندگان برای اتباع خارجه با رویه باز و با دستور عمومی برای اعطای پناهندگی به بیگانگان ، و گواهی موقت پناهندگی با رویه  خلاصه – توسط آژانس دولتی پناهندگان ، برای آنهایی که روش های خلاصه برای اعطای پناهندگی برایشان باز شده است ، با شرایط، تعیین شده در قانون پناهندگی و پناهندگان ؛
۴-   کارت پناهندگی – صادر شده برای افراد دارای وضعیت پناهندگی یا  به افراد دارای حمایت با اعتبار ۵ ساله ؛
۵-    گواهی نامه برای سفر به خارج از کشور صادر شده برای پناهنده – صادر شده توسط نهاد های وزارت کشور برای یک خارجی با وضعیت پناهندگی اعطا شده یا پناهندگی با شرط اعتبار تا ۵ سال است ، اما نه بیشتر از اعتبار مدت اعتبارکارت پناهندگی ؛
۶-  گواهی نامه برای سفر به خارج از کشور شخص بدون تابعیت – صادر شده توسط نهاد های وزارت کشور برای  بیگانگان با وضعیت افراد بدون تابعیت و با اجازه اقامت دائم در قلمرو جمهوری بلغارستان ؛
۷-  کارت موقت اتباع خارجی – صادر شده توسط نهاد های وزارت کشور برای اتباع خارجی که مدارک شناسایی ملی آنها وفق تصریح قانون لغو شده است؛
۸-   لغو  ؛
۹-   کارت خارجی با وضعیت بشر دوستانه – صادر شده توسط نهاد های وزارت کشور برای تبعه خارجی با وضعیت اعطا شده بشر دوستانه با شرط اعتبار ۳ ساله ؛
۱۰- گواهی نامه تبعه خارجی با حمایت موقت – صادر شده برای اتباع خارجی ، دارای حمایت موقت ، تحت شرایط و ضوابط تعیین شده برابر قانون مصوب حمایت موقت ؛
۱۱-   گواهینامه های اتباع خارجی با وضعیت بشردوستانه برای سفر به خارج – صادر شده توسط نهاد های وزارت کشور برای یک تبعه خارجی با وضعیت بشر دوستانه اعطا شده با مدت اعتبار تا ۳ سال ، اما نه بیشتر از مدت اعتبار کارت اتباع خارجی با وضعیت بشر دوستانه.
۱۲-   گواهی موقت برای ترک جمهوری بلغارستان -صادر شده توسط وزارت امور خارجه ؛
۱۳-   کارت اتباع خارجی ، مجاز به عنوان کارمند در یک نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی و یا در سازمان بین المللی دارای دفتر مرکزی در خاک جمهوری بلغارستان – صادر شده توسط وزارت امور خارجه با مدت اعتبار مدت مجوز رسمی.

 بند ۲- گواهی نامه برای بازگشت اتباع خارجی به جمهوری بلغارستان توسط نمایندگی دیپلماتیک و کنسولی برای شخص بدون تابعیت و یا تبعه خارجی با حمایت اعطا شده در جمهوری بلغارستان، کسی که در خارج از کشور سند شناسایی بلغاری خود را از دست داده است برابر قسمت ۵ و ۶ و ۱۱ بند ۱ صادر می شود. مشابه این سند نیز برای یک تبعه خارجی برابر بند ۳ ماده ۳۴ و بند ۳ ماده ۵۸  قانون پناهندگی و پناهندگان زمانی که او اسناد ملی معتبر برای سفر به خارج از کشور ندارد باید صادر شود.

ماده (۶۰)  اسناد تایید هویت پناهندگان مقیم قلمرو جمهوری بلغارستان باید توسط وزارت کشور صادر شود ، به جز اسناد موضوع قسمت ۳ بند ۱ ماده ۵۹.

ماده (۶۰) A    

بخش سوم : اطلاعات مندرج در مدارک شناسایی اتباع خارجی

ماده (۶۱)

بند ۱-  مدارک شناسایی بلغاری برای خارجی ها، علاوه بر داده های مذکور در بند ۱ ماده ۱۶ باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱-  عکس دارنده ؛
۲-  محل تولد ؛
۳-  قد ؛
۴-  رنگ چشم ؛
۵-  آدرس دائمی ؛
۶-  امضای دارنده ؛
۷-  شماره سند ؛
۸-  تاریخ صدور ؛
۹-  تاریخ انقضا ؛
۱۰-  مرجعی که سند را صادر کرده است ؛
۱۱-  داده های قانونی دیگر.
بند ۲-   مدارک شناسایی بلغاری برای خارجی ها برابر بند ۱۳ ماده ۱۴ باید ، جدای از داده ها مذکور در قسمت های ۱و۲و۴و۵ بند ۱ ماده ۱۶ ،  باید حاوی اطلاعات در باره موارد زیر باشد :
۱-  نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی و یا سازمان بین المللی ، که تبعه خارجی عضو رسمی آن است ؛
۲-  رتبه و / یا پست سازمانی دیپلماتیک.

بند ۳-  آدرس دائمی در مدارک شناسایی اتباع خارجی که دارای اجازه اقامت دائم در قلمرو جمهوری بلغارستان و یا حمایت اعطا شده  پناهندگی و یا وضعیت بشر دوستانه هستند باید وارد شود.

بند ۴-  در مدارک شناسایی اتباع خارجی که به طور مداوم مقیم کشور هستند و کسانی که به آنها پناهندگی اعطا شده است باید آدرس فعلی وارد شود.

ماده (۶۲)

بند ۱-  سند شناسایی بلغاری برای اتباع خارجی باید برابر درخواست به مرجع  مربوطه و سند سفر  که وی با آن وارد کشور شده است، صادر شود.

بند ۲-  سند مذکور در بند قبل برای یک تبعه خارجی ،که در زمان ورود به کشور فاقد اسناد بوده و دارای حمایت یا در حال دریافت حمایت است  مورد نیاز نیست.

ماده (۶۳) درخواست برای صدور سند هویت بلغاری خارجی، علاوه بر داده های مذکور در ماده ۱۸ باید حاوی اطلاعات زیر نیز باشد :
۱-  والدین ( نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، تابعیت و شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
۲-  برادران و خواهران ( نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، تابعیت و شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛

 • همسر ( نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، تابعیت ، کد یکه شهروندی یا شماره شخصی اتباع خارجی، که او هنگامی که در محل اقامت فعلی بوده شهروند بلغاری بوده است ؛
  ۴-  کودکان زیر ۱۴ سال  (نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، تابعیت ، کد یکه شهروندی یا شماره شخصی اتباع خارجی) ؛
  ۵-  نمایندگی حقوقی (نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، تابعیت ، کد یکه شهروندی یا شماره شخصی اتباع خارجی ) ؛
  ۶-  فرمان رئیس جمهور جمهوری بلغارستان برای تغییر تابعیت ؛
  ۷-  آدرس خارج از کشور ؛
  ۸-  شغل در خارج از کشور ؛
  ۹-  سند سفر ( سریال، شماره ، تاریخ و محل صدور و مدت اعتبار ) ؛
  ۱۰-  ویزا ( نوع ، شماره و تاریخ صدور ، محل صدور و مدت اقامت مذکور در ویزا ) ؛
  ۱۱-  تاریخ و محل ورود به جمهوری بلغارستان ؛
  ۱۲-  هدف از آمدن به جمهوری بلغارستان ؛
  ۱۳- دلایل اجازه اقامت در جمهوری بلغارستان  ؛
  ۱۴-  مدت زمان اقامت در جمهوری بلغارستان ؛
  ۱۵-  آدرس در جمهوری بلغارستان ( نام مالک یا استفاده کننده از خانه ) ؛
  ۱۶-  داده های  مربوط به موسسات ، سازمان ها و افرادی که از فرد حمایت نموده اند ؛
  ۱۷- کی و تحت چه نام فرد شهروند بلغاری بوده است ؛
  ۱۸- چنانچه او همراه زیر سن ۱۴ سال در گذرنامه ثبت کرده است ، که دارای حق ولایت یا قیمومت بر او دارد ( نام، تابعیت، تاریخ تولد ، محل تولد، آدرس، شماره شخصی) ؛
  ۱۹- اطلاعات محل اقامت قبلی در جمهوری بلغارستان ( از چه زمانی، برای چه مدت، آدرس) ؛
  ۲۰-  داده های دیگر مصرح در قانون.

ماده (۶۴) ترتیب و روش صدور مدارک شناسایی خارجی بر اساس قانون مصوب شورای وزیران می  باشد.


قانون اسناد هویتی بلغارستان

فصل شش ) بانک های اطلاعاتی داده های مربوط به مدارک شناسایی بلغارستان

بخش اول : ایجاد بانک های اطلاعاتی و نگهداری داده ها در آنها

ماده (۶۵)

بند ۱-  برای صدور ، استفاده و نگهداری مدارک شناسایی بلغاری باید بانک اطلاعاتی خودکار شامل موارد زیر تاسیس و نگهداری اسنادی شود :

 1. داده های اسناد شناسایی، درخواست ها و داده های زیست سنجی
 2. ۲-     معنای سابق اطلاعات شخصی مدارک شناسایی و درخواست های صدور آنها ؛
 3. اطلاعات رسمی ( غیر شخصی ) مربوط به مدارک شناسایی.

بند ۲- در هنگام ایجاد بانک های اطلاعاتی خودکار برابر بند ۱ سایر بانک های اطلاعاتی نیز می توانند برابر قانون از آن استفاده نمایند.

بند ۳- بر اساس بانک های اطلاعاتی خودکار مذکور در بند ۱ باید بانک اطلاعاتی خودکار ملی برای مدارک شناسایی بلغاری تاسیس شود.

ماده (۶۶)

بند ۱- داده های مربوط به اقدامات تکلیفی و الزامی دولت در خصوص مدارک شناسایی بلغاری باید در یک بانک جداگانه اطلاعاتی نگهداری شوند.

بند ۲-  بانک اطلاعاتی مذکور در بند ۱ باید حاوی اطلاعات اقدامات تکلیفی و الزامی دولت مربوط به مدارک شناسایی اتباع خارجی و یا اقامت آنها در جمهوری بلغارستان نیز باشد.

ماده (۶۷) بانک های اطلاعاتی خودکار مذکور در مواد ۶۵ و ۶۶ باید به طور جداگانه و مستقل از دیگر بانک های اطلاعاتی خودکار نگهداری شود، مگر اینکه به شکل دیگری در قانون تصریح شده باشد.

ماده (۶۸) نیاز مندیهای فناورانه برای تاسیس و نگهداری بانک های اطلاعاتی باید توسط قانون مصوب شورای وزیران تعیین شود.

بخش دوم : استفاده و حفاظت از بانک های اطلاعاتی

ماده (۶۹)

بند ۱- ادارات صدور مدارک شناسایی باید از داده های نگهداری شده در بانک های اطلاعاتی برای ارائه خدمات اداری به جمعیت استفاده نمایند.

بند ۲- از داده های بانک های اطلاعاتی به ترتیبی که قانون معین کرده است در موارد تهدید امنیت ملی ، برای کشف ، پیشگیری و متوقف نمودن جرم ، و همچنین در صورت نقض نظم عمومی باید استفاده گردد.
ماده (۷۰)

بند ۱- داده های بانک های اطلاعاتی برای مدارک شناسایی بلغاری ، به جز اثر انگشت گرفته شده مطابق احکام این قانون ، باید تسلیم گردد به :
۱-  نهادهای دولتی و سازمان ها با توجه به اختیارات قانونی خود ؛
۲-  شهروندان بلغاری و خارجی دارای مدارک شناسایی بلغاری تنها در صورتی که داده ها، اشخاص ثالث را تحت تاثیر قرار ندهد ؛
۳- شرکت های بلغاری و خارجی بر اساس قانون و یا مصوبه قوه قضائیه .

بند ۲- ارائه اطلاعات به نمایندگان رسمی خارجی در جمهوری بلغارستان ، باید از طریق وزارت امور خارجه بر اساس موافقت نامه های دو جانبه و چند جانبه مصوب دولت بلغارستان انجام شود.

بند ۳-  شهروندان بلغاری و خارجی دارای مدارک شناسایی بلغاری حق دارند اطلاعات ذخیره شده اشخاص ثالث در بانک های  داده های مدارک شناسایی بلغاری را تنها بر اساس قانون و یا مصوبه قوه قضائیه بدست آورند.

بند ۴- داده های مذکور در بند های ۱، ۲ و ۳ باید به ترتیب تعیین شده در مصوبه شورای وزیران تسلیم گردد.

ماده (۷۱) امتناع از ارائه داده های بانک های اطلاعاتی ، مصرح در این قانون ، می تواند وفق آیین دادرسی اداری پیگیری شود .

ماده (۷۲)  برای محافظت از داده های ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی مدارک شناسایی بلغاری در برابر تخریب اتفاقی و یا عمدی ، و همچنین در مورد از دست دادن تصادفی و دسترسی، اصلاح و یا انتشار ممنوع، اقدامات حفاظت ویژه باید برابر کنوانسیون حفاظت از افراد در پردازش خودکار اطلاعات شخصی تعیین شده توسط مصوبه شورای وزیران عمل شود.

ماده (۷۳)

بند ۱- مراجع، افراد و شرکت های تحصیل کننده داده های بانک های اطلاعاتی، در صورت وجود نادرستی در اطلاعات می توانند برای تصحیح به مرجع تسلیم کننده اطلاعات درخواست دهند.

بند ۲-  اصلاح داده های مذکور در بند ۱ باید توسط نهاد دارای صلاحیت و اعتبار قانونی انجام شود.


قانون اسناد هویتی بلغارستان

فصل هفت ( الزامات اداری

بخش اول : اقدامات اداری اجباری

ماده (۷۴)

بند ۱- کارت های شخصی باید به طور موقت به دلایل زیر پس گرفته شود :
۱- اقدام به بازداشت ؛
۲-  زندان ؛
۳-  اقدام اداری ” بازداشت در بخش های وزارت کشور ” ؛
۴-  موارد دیگر که توسط قانون تعیین شده است.

بند ۲- کارت شخصی باید به دارنده آن پس از رفع مانع برگردانده شود.

ماده (۷۵   (ترک کشور و صدور گذرنامه و اسناد جایگزین برای افراد زیر مجاز نیست :
۱-  اشخاصی که برای آنها شواهد کافی وجود دارد که سفرشان به طور مستقیم امنیت جمهوری بلغارستان را تهدید می کند ؛
۲- اشخاصی که برای آنها شواهد کافی وجود دارد که سفرشان مستقیما سیستم حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده ای که اسرار دولتی جمهوری بلغارستان را ارائه می کند تهدید میکند.
۳- افرادی که  برابر ماده ۶۸  قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع هستند، و همچنین افراد محکوم به حبس تا اجرای مجازات مورد حکم ، به جز موارد مذکور در ماده ۶۶  قانون مجازات.

۴-  افرادی که محکوم به حمایت از دیگران هستند و برای مدت اقامت خود را در خارج امکانات آن را فراهم نیاورده اند؛
۵-   مالیات اشخاص مسئول که برای آنها ممنوعیت برابر دستور بخش a  قسمت ۳ بند ۲ ماده ۱۸۲ و بخش a  و b  قسمت ۱ بند ۶ ماده  221 مالیاتی –  آیین دادرسی بیمه.

ماده (۷۶) خروج از کشور ، صدور گذرنامه و اسناد جایگزین برای افراد زیر مجاز نیست :
۱-  افرادی که برای جرائم عمدی که بیش از سه سال زندان دارد تحت پیگرد قانونی هستند و افراد محکوم به چنین جرمی تا اجرای کامل مجازات ؛
۲-  افراد محکوم به جرائم عمدی که اعاده حیثیت نشده اند
۳-   افراد با بدهی های کلان مالی به اتباع بلغاری یا خارجی ها یا شرکت های تاسیس شده با حکم دادگاه ، بجز اموال شخصی خود که مسئولیت را پوشش می دهد یا در صورت فراهم نمودن  پرداخت غرامت ؛
۴-  افرادی که در زمان درخواست صدور گذرنامه و یا سایر مدارک برای عبور از مرز دولتی اطلاعات نادرست در خصوص دلایل امتناع و یا شرایط از دست دادن ، سرقت و یا تخریب گذرنامه صادر شده و یا سند جایگزین  – برای مدت یک سال از درخواست – ارائه نموده باشد ؛
۵-   افرادی که در طول اقامت آنها در یک کشور دیگر ، مرتکب جرائمی شده است – دو سال از دریافت نامه رسمی از وزارت امور خارجه و یا اسناد خروج اجباری یا اخراج ، با اشاره به ارتکاب جرم ، توسط مراجع ذیصلاح کشور مربوطه ؛
۶- افرادی که بخاطر نقض رژیم ورود، از کشور دیگری اخراج شده اند – برای مدت دو سال از دریافت نامه رسمی از وزارت امور خارجه برای ارتکاب جرم و یا از تاریخ دریافت مدارک برای خروج اجباری یا اخراج از مرجع ذیصلاح ؛

۷-  افرادی که مکررا برای نقض قوانین مربوط به حقوق گمرکی بلغاری ، مالیات یا تبدیل پول خارجی مجازات شده اند – برای مدت یک سال از تاریخ آخرین مجازات ؛
۸-  افرادی که فقدان، سرقت و یا تخریب فیزیکی سند شناسایی را اعلام کرده اند  و ثابت شده است که آنها همچنان از آن استفاده کرده اند – برای مدت یک سال از تاریخ شناسایی تخلف ؛
۹-  غیر رشید و صغیر و افراد محجور که اهلیت قانونی ندارند کسانی که رضایت کتبی برای سفر به خارج از کشور از والدین ، پدر و مادر خوانده و قیم خود ندارند.

ماده ۷۶ a.  

بند ۱-  خروج از کشور ممنوع خواهد بود، گذرنامه و اسناد جایگزین صادر نمی شود و اسناد صادر شده از ید افراد زیر سن بلوغ خارج خواهد شد. در مورد آن افراد داده های دریافتی از مراجع ذیصلاح بلغاری یا خارجی در دسترس است که در طول اقامت در خارج از کشور او تحت پوشش مفاد ماده ۱۱ قانون حفاظت از کودکان خواهد بود.

بند ۲ –  اقدامات مذکوردر بند ۱ باید با هدف محافظت از کودک باشد و باید برای یک دوره تا دو سال از تاریخ ثبت درخواست آنها باشد.

بند ۳- به عنوان یک استثناء ، در مورد دلایل بهداشتی مشهود یا دیگر موارد معوق و مستثنی اقدامات مذکور در بند ۱ نباید اعمال شود.

بند ۴-  وزیر کشور ، رئیس آژانس دولتی و وزیر امور خارجه برای حفاظت از کودک باید یک دستورالعمل مشترک برای اجرای اقدامات مذکور در بند ۱ صادر نمایند.

ماده (۷۷) باید برای افراد خارج از جمهوری بلغارستان، با شرایط اداری اجباری و تحمیلی مذکور در مواد ۷۵ یا ۷۶، یا شرایط مذکور در ماده ۷۶a   گذرنامه موقت صادر شود.

ماده (۷۸)

بند ۱-  اقدامات اجباری اداری باید به موجب دستور وزیر کشور یا مقامات مجاز از طرف او برابر مقررات این بخش اجرا شود.

بند۲- اقدامات اجباری اداری مذکور در بند۲ ماده ۷۵ باید به موجب دستور رئیس کمیسیون امور خارجه برای امنیت اطلاعات و یا رؤسای سرویس های امنیتی و خدمات نظم عمومی باید اعمال شود.

بند ۳- اقدامات مذکور در ماده ۷۸a  باید با دستور مستدل وزیر کشور یا بر اساس پیشنهاد مقامات مختار از سوی او یا پس از ارائه بیانیه ای از سوی رئیس آژانس امور خارجه برای حفاظت از کودکان اعمال شود.

ماده (۷۸)a   مرجع صادر کننده قانونی که منتج به اعمال اقدامات اداری اجباری می شود ، باید این قانون را از طریق یک مجرای رسمی به مرجعی که صالح به اعمال یا لغو آن است ارسال نماید.
بند ۲- اقدامات اجباری اداری باید پس از قبول مذکور در بند ۱ اعمال یا لغو  شود.

ماده (۷۹)

بند ۱- اجرای دستورات مذکور در ماده ۷۸ و  خواست آن باید به ترتیب مذکور در قانون آئین اداری اجرا شود.

بند ۲- در اجرای دستورات مذکور در بند ۱ – ۳  ماده ۷۵ نباید قیود مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی اداری اعمال شود.

بند ۳-  دستورات مندرج در بند ۲  باید منوط به تحقق فوری باشد و می تواند به ترتیب معین در قانون آیین دادرسی اداری تجدید نظر گردد.

بند ۴- شکایت از مقررات بند ۱ نباید اجرای مفاد آن را متوقف نماید.

بخش دوم : مقررات اداری و تنبیهی

ماده (۸۰)  افراد زیر باید از ۵۰ تا ۳۰۰ “لف” جریمه شوند :
۱- استفاده کننده از مدارک شناسایی جعلی یا مدارک غیر، در صورتیکه به مجازات شدید محکوم نشود؛
۲-  سرقت، در اختیار گرفتن بدون رضایت دارنده ، پنهان کردن و یا نابود کردن سند شناسایی دیگری ؛
۳-  گرو گرفتن یا گرو گذاشتن یا واگذار کردن سند شناسایی بلغاری ؛
۴-  لغو،
۵- عدم ارائه سند شناسایی برابر درخواست مقامات ؛
۶-  لغو،
۷-  لغو،
ماده (۸۱)

بند ۱-  شهروند بلغاری باید از ۲۰ تا ۱۵۰ “لف” جریمه شود در صورتیکه :
۱-  لغو،
۲-  عدم اعلام تحصیل مدارک شناسایی صادره توسط دولت دیگر ظرف مدت تعیین شده به مقامات ذیصلاح بلغاری ؛
۳-  مفقود نمودن، خراب کردن یا از بین بردن سند شناسایی بلغاری ؛
۴-  مانع انجام بازرسی توسط مقامات مجاز برای بررسی هویت خود شود ؛
۵-  عدم ارائه سند شناسایی برای صدور به مرجع صادر کننده پس از ۳ ماه از انقضای اعتبار آن و یا پس از بین رفتن آن ؛
۶-  اعلام اطلاعات غلط هنگام تقاضا برای صدور مدارک شناسایی ، بجز موضوع دارای مجازات شدیدتر برابر قانون دیگر ؛
۷-  استفاده از مدارک شناسایی بلغاری نامعتبر ؛
۸- عدم اقدام برای تغییر اسناد شناسایی برای یک دوره ۳۰ روزه برای تغییر نام ، داده های شخصی ، آدرس دائمی و یا تغییر دائمی و اساسی تصویر ؛
۹-  عدم اقدام ضروری به عنوان یک نماینده قانونی برای تهیه سند شناسایی شخصی که از او نمایندگی دارد.

بند ۲- اگر در مورد سند مذکور در بند ۱ یک فرد خارجی مرتکب شود جریمه باید تا ۳۰۰۰ “لف”  باشد.

ماده (۸۲)  برای جرایم جزئی برابر این قانون  تا ۲۰ “لف” می تواند توسط اشخاص مجاز بوسیله رسید اعمال شود.

ماده (۸۳) لغو،

ماده (۸۴)

بند ۱-  جرائم باید برابر مقرراتی که توسط مقامات ذیصلاح  مذکور در بند ۲ ماده ۱ این قانون صادر شده است  احراز گردد.

بند ۲- بر اساس مقررات صادره روسای مراجع اداری مذکور در بند ۱ یا مقامات مجاز از سوی آنها باید احکام  مجازات را صادر نمایند.

بند ۳- احراز جرائم و صدور احکام مجازات باید به ترتیب مقرر در قانون جرائم و مجازات های اداری و تجدید نظر از آنها – به ترتیب مقرر  در قانون آیین دادرسی اداری انجام شود.

قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان قانون اسناد هویتی بلغارستان
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x