لوگو سید مجید نبوی

آرشیو آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ، از جمله آرایی است که در حکم قانون بوده و مرجع صدور آرای وحدت رویه، هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور است

کاهش مجازات اعدام رای وحدت رویه ۸۲۶
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

کاهش مجازات اعدام

کاهش مجازات اعدام رای وحدت رویه ۸۲۶